Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 25.6. 2014 15:13
Soutěžte s námi

VYHRAJTE báječné ceny! Je tu velká letní soutěž TN.cz

Letní soutěž TN.cz
Zdroj: TN.cz

Chcete vyhrát báječné ceny za tisíce korun? Tak i během letních prázdnin sledujte stránky TN.cz.

Každý den jeden úkol, každý den jeden šťastný výherce, každý den báječné ceny. Tak přesně taková bude unikátní letní soutěž na TN.cz. Od 1. 7. do 31. 8. budeme každý den soutěžit o speciální balíček s dárky od TV Nova.
 

Pokaždé budete mít jiný úkol. Budeme zkoušet vaše vědomosti, budete posílat své tipy nebo fotografie. Důležité bude sledovat stránky TN.cz a Televizní noviny, kde se dozvíte potřebné informace.

Soutěž bude mít 3 velké okruhy
 

1. tipovací soutěž: Úkolem soutěžících bude tipnout správnou odpověď na tipovací otázku a svůj tip zaslat e-mailem.
 

2. vědomostní soutěž: Úkolem soutěžících bude správně odpovědět na vědomostní otázku a svoji odpověď zaslat e-mailem.
 

3. foto soutěž: Úkolem soutěžících bude e-mailem zaslat soutěžní fotografii na téma vyhlášené na portálu TN.cz.
 

Proto i během prázdnin nezapomeňte sledovat zpravodajství TV Nova jak na internetu, tak i v televizi. A báječné ceny můžou být vaše.
 

HERNÍ ŘÁD

soutěží o dárkové balíčky TV NOVA vyhlašovaných na portálu TN.cz
_______________________________________________________________________________________

1. Tento herní řád upravuje rámcovým způsobem pravidla soutěží o dárkové balíčky TV NOVA (dále jen „Soutěže“ nebo jednotlivě „Soutěž“) vyhlašovaných společností CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“) na portálu TN.cz (http://TN.cz).
2. Soutěží se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěží, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěžemi. CET 21 si vyhrazuje právo pro jednotlivé Soutěže stanovit další podmínky či omezení účasti (např. omezení určitou věkovou hranicí apod.); tyto případné další podmínky či omezení budou vyhlášeny spolu s příslušnou Soutěží.
3. Soutěže budou vyhlašovány každý den v období od 1.7.2014 do 31.8.2014, a to vždy v jedné z těchto kategorií:
- tipovací Soutěž: Úkolem soutěžících bude tipnout správnou odpověď na tipovací otázku vyhlášenou na portálu TN.cz a svůj tip zaslat nejpozději do půlnoci daného soutěžního dne e-mailem na adresu soutez@tn.cz. Výhercem Soutěže se stane soutěžící, jehož tip byl nejblíže správné odpovědi. V případě shodného nejlepšího tipu u více soutěžících bude výherce určen losováním.
- vědomostní Soutěž: Úkolem soutěžících bude správně odpovědět na vědomostní otázku vyhlášenou na portálu TN.cz a svoji odpověď zaslat nejpozději do půlnoci daného soutěžního dne e-mailem na adresu soutez@tn.cz. Výherce Soutěže bude vylosován z řádně a včas doručených správných odpovědí.
- foto Soutěž: Úkolem soutěžících bude zaslat soutěžní fotografii na téma vyhlášené na portálu TN.cz
e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do půlnoci daného soutěžního dne. Výherce Soutěže bude z řádně a včas zaslaných fotografií určen redakcí portálu TN.cz.
4. V soutěžním e-mailu musí soutěžící vždy uvést své jméno, příjmení, adresu bydliště, kontaktní e-mail a telefonní číslo. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící jsou srozuměni a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jeho jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněno na portálu TN.cz.
5. Do každé Soutěže může soutěžící zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. V případě foto Soutěže poskytuje soutěžící CET 21 svolení užít zaslanou fotografii pro účely realizace a propagace Soutěže všemi způsoby bez omezení, zejména svolení ke zveřejnění fotografie na portálu TN.cz. Soutěžící odpovídá CET 21 za to, že užitím zaslané fotografie ze strany CET 21 nebudou porušena ani jinak dotčena práva třetích osob, zejména autorů fotografie, případně osob zachycených na fotografii apod. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže fotografie, které neodpovídají zadanému tématu, mají vulgární či jinak nevhodný obsah, nebo jinak odporují pravidlům Soutěže.
7. Výsledky Soutěže a jméno výherce budou vyhlášeny na portálu TN.cz vždy následující den. Výsledky Soutěží jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8. Každý z výherců získá dárkový balíček TV NOVA. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště uvedenou v soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
9. Na regulérní průběh Soutěží bude dohlížet Vladimír Rosol, vedoucí redakce. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěžemi nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěží.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.

11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěží a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21. Tím není dotčeno právo CET 21 stanovit podmínky jednotlivých Soutěží nad rámec rámcových pravidel upravených tímto herním řádem, bez nutnosti tento herní řád formálně měnit nebo upravovat.
12. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěžích budou zveřejněny na portálu TN.cz.


V Praze dne 20.6.2014
 

TN.cz