Velkolepá gotická slavnost

Soutěž o 5 rodinných vstupenek na Královské stříbření Kutné Hory

Stříbření Kutné Hory, král a královna
Zdroj: TN.cz
Téma:

Královské stříbření Kutné Hory je každoroční gotická slavnost, která symbolicky otevírá turistickou sezónu překrásného místa pod ochranou UNESCO. Toto královské horní město se tak na dva dny stane dějištěm fiktivního historického příběhu vyprávějícího o příjezdu a vzácné přítomnosti českého a římského krále Václava IV. s jeho dvorem. Letošní XXIV. ročník proběhne přímo v prostoru kolem chrámu sv. Barbory o víkendu od 20. do 21. června 2015.

Díky hlavnímu mediálnímu partnerovi Televizi Nova, můžete nyní soutěžit o pět rodinných vstupenek a vrátit se tak do doby největší slávy a prosperity Kutné Hory.

Stačí odpovědět na následující soutěžní otázku:

 

Které z následujících hornických pomůcek se říkalo „kytle“?

A) havířská lampa
B) hornické kladivo na obou stranách ploché
C) tradiční oděv horníků i mincířů

 

Nápovědu naleznete na internetových stránkách www.stribreni.cz ve slovníčku dobových výrazů.


Odpovědi zasílejte do pátku 12. června 2015 (včetně) na email: soutez@tn.cz.


Jako předmět zprávy uveďte „STŘÍBŘENÍ“, do textu zprávy napište správnou odpověď na soutěžní otázku a své Jméno, Příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu.


Pouze emaily obsahující tyto náležitosti, budou zařazeny do slosování. Účastí v soutěži souhlasíte s podmínkami Herního řádu, jehož plné znění naleznete níže. Řádným výhercům budou vstupenky doručeny poštou na uvedenou adresu bydliště. Televize Nova vám přeje příjemnou zábavu.

 

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o balíčky vstupenek na Královské stříbření Kutné Hory
______________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o pět (5) rodinných vstupenek na slavnost XXIV. Královské stříbření Kutné Hory (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je Občanské sdružení Stříbrná KH, které poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 8.06.2015
na internetových stránkách http://TN.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 12.06.2015 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „STŘÍBŘENÍ“
a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště,
e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku, a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, z nichž každý získá rodinnou vstupenku (pro 6 osob) na slavnost XXIV. Královské stříbření Kutné Hory, která se uskuteční ve dnech od 20.06. - 21.06. 2015.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. V případě nepředvídaných okolností si CET 21 vyhrazuje právo poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu. CET 21 však nenese žádnou odpovědnost za případné zrušení nebo přesunutí termínu konání akce.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Marika Mazáková, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
12. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz.


V Praze dne 8.06.2015.

 

Související témata:
TN.cz