Jak zbytečně neplatit za povinné ručení, které nemáte

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) už přes rok distrubuuje výzvy k zaplacení příspěvku do garančního fondu ČKP těm, kteří pro svá registrovaná vozidla nemají sjednáno povinné ručení. Jde o nový sankční postih, který dopadá na majitele a provozovatele vozidel bez povinného ručení.

Dle novely zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou povinni do garančního fondu ČKP za každý den nepojištění vozidla uhradit částku od 20 do 300 Kč dle druhu vozidla. Konkrétně u osobních vozidel jde o 50 nebo 70 Kč denně, podle objemu válců.
 

ČTĚTE TAKÉ:

Pokusil se prodat auto, které nahlásil jako kradené

Vozidlo bez povinného ručení vás může přijít draho, přinášíme doporučení jak se vyhnout zbytečným finančním postihům

 

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ:

 Co dělat, aby se motorista nedostal do rozporu se zákonem a dříve či později ve své poštovní schránce nenašel zásilku s výzvou k zaplacení příspěvku do garančního fondu? Obecně platí dvě základní zásady – pokud motorista vozidlo provozuje, musí mít k němu sjednáno povinné ručení, a pokud vozidlo neprovozuje, měl by si dát do pořádku věci na registru vozidel. Podrobnější popis možných situací přinášíme zde:
 

1. S vozidlem jezdím
 

Pokud s vozidlem jezdíte, je naprosto nezbytné, abyste k němu měli sjednáno povinné ručení. Pokud tak nečiníte, dostáváte se do přímého rozporu s zákonem. Hrozí vám za to sankce, včetně platby příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP. Zároveň velmi hazardujete – pokud s nepojištěným vozidlem způsobíte škodu, v plné výši ji budete nuceni hradit. V případě, kdy dojde ke škodě na zdraví s trvalými následky poškozeného, může škoda dosáhnout výše až v řádech desítek miliónů korun.
 

Neodkládejte cestu do pojišťovny a povinné ručení si urychleně sjednejte.
 

2. Vozidlo neprovozuji, ani v budoucnu jej provozovat nehodlám
 

Stručně řečeno, pokud je vozidlo staré, neopravitelné a hodláte jej navždy vyřadit z provozu, anebo již přestalo existovat (např. shořelo), pak je nutno jej trvale vyřadit z registru vozidel.
O trvalé vyřazení vozidla lze požádat na příslušném registru vozidel.
 

Od počátku letošního roku je dle novely zákona č. 56/2001 Sb. možno vozidlo trvale vyřadit nejen v případě zániku vozidla, ale i v případě, kdy zanikl účel jeho využití. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. je vlastník vozidla povinen doložit způsob zániku vozidla nebo jeho další využití.
 

Nelze vyloučit, že trvalé vyřazení bude až výsledkem správního řízení. Na registru vozidel vám v případě potřeby poskytnou bližší informace. Trvalé vřazení vozidla je konečné řešení - vozidlo při něm formálně a nevratně přestává v registru vozidel existovat.
 

3. Vozidlo používám pouze určitou část v roce
 

Někteří motoristé provozují vozidlo pouze určité období v roce – zpravidla to bývá v letní sezóně. Mezi ně patří motorkáři nebo často také majitelé obytných automobilů apod. V takovém případě máte dvě možnosti - dále za takové vozidlo platit povinné ručení, anebo je dočasně vyřadit z registru vozidel.
 

Dočasně vyřazené vozidlo nesmí na veřejně přístupnou komunikaci, nemá registrační značky ani osvědčení o registraci, ale není za ně nutno platit povinné ručení. O dočasné vyřazení vozidla lze požádat příslušný registr vozidel. Tento úkon je zpoplatněn částkou 100 Kč.
 

Režim dočasného vyřazení lze na žádost vlastníka ukončit. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platná pojistná smlouva o povinném ručení, doklad o technické prohlídce vozidla) a technický průkaz.
 

Některé pojišťovny nabízí i produkty pro sezónní povinné ručení. Ty se řídí specifickými pojistnými podmínkami té které pojišťovny a je třeba se přímo na pobočce domluvit, zda a za jakých podmínek je či není tento produkt pro vlastníka vozidla vhodný.
 

4. Vozidlo nepoužívám, ale mám s ním jiné úmysly
 

V případě, kdy vozidlo neprovozujete, ale máte s ním ještě nějaké úmysly – například hodláte jej prodat, pak vám nezbývá než i nadále povinné ručení platit nebo vozidlo dočasně vyřadit z registru vozidel. Na přechodnou dobu lze sjednat i krátkodobé povinné ručení – tento pojistný produkt se řídí obchodními podmínkami pojišťoven, které jej ve svém portfoliu nabízí.

5. V registru jsem veden jako vlastník vozidla, ačkoliv již vozidlo nemám
 

Podobných případů může nastat celá řada. Zpravidla bývá na vině nedůslednost vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel. Jde zejména o oznamovací povinnost v souvislosti s hlášením změn. Pokud ji vlastník vozidla nesplní, může mu to přinést značné nepříjemnosti.
 

Do této skupiny patří i majitelé nepojízdných nebo neexistujících vozidel. Mnohdy ani neví, že nepojištěné vozidlo je na ně zaregistrováno – to může být rozebráno na součástky, nebo nepojízdné v garáži. Nepojízdné vraky je třeba trvale vyřadit z registru vozidel. Neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo lze z registru vozidel trvale vyřadit ve správním řízení. Správní orgán zjišťuje, zda po 1.5.2004 vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Při splnění všech těchto podmínek lze vozidlo trvale vyřadit.
 

U vozidel, která byla po 1.5.2004 pojištěna, nebo je záznam o provedené STK, pak musí majitel vozidla předložit doklad o ekologické likvidaci, ledaže by šlo o případ, kdy zanikl účel využití vozidla, ale i to musí majitel doložit.
 

Problémy mohou vzniknout motoristům, kteří vozidlo prodali či darovali, ale nezajistili potřebnou změnu v registru vozidel. Je na nich, aby zajistili změnu v zápise vozidla na registru vozidel. Toto je třeba učinit již při prodeji či darování vozidla, kdy má u sebe vlastník vozidla všechny potřebné dokumenty. Pozdější odhlášení by již mohlo být komplikované. Není radno nechávat přehlášení vozidla na kupujícím nebo obdarovaném. Snadno se pak stane, že ačkoliv již původní majitel vozidlo fakticky nevlastní, nicméně je stále formálně veden v registru jako jeho vlastník, doplatí na hříchy nového majitele. Pokud ten povinné ručení neplatí, je původní vlastník tím, kdo obdrží výzvu k zaplacení příspěvku do GF.
 

Po ukončení leasingové smlouvy dochází ke změně vlastnictví k vozidlu a původní vlastník (leasingová společnost) zpravidla ihned o této změně informuje pojistitele, čímž zaniká povinné ručení. Nový vlastník vozidla má povinnost uzavřít novou smlouvu o povinném ručení.
 

V případech, kdy bylo majiteli vozidlo odcizeno, je třeba tuto skutečnost nahlásit kromě policie také pojišťovně a na registru vozidel a vozidlo buď dočasně z registru vyřadit nebo alespoň dát do režimu depozitu podle § 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb.. Toto je povinností vlastníka vozidla. V opačném případe je na registru veden stále jako vlastník vozidla a tak je s ním také nakládáno – i on může obdržet výzvu k zaplacení příspěvku do garančního fondu.
 

Pozor by si měli dát i dědici, kteří získají vozidlo v dědickém řízení a zapomínají, že na ně přechází nejen práva z vlastnictví vozidla, ale také povinnosti. Pokud hodlají vozidlo užívat na veřejně přístupné komunikaci, pak je nezbytné aby platili povinné ručení. Pokud vozidlo provozovat nehodlají, pak by jej měli dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel.  

TN.cz