Společnost East Bohemia Energy Holding může přejít pod Energetický a průmyslový holding

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil svým prvostupňovým rozhodnutím souhlas se spojením společností Energetický a průmyslový holding a East Bohemia Energy Holding.

Podle ÚOHS nabylo už rozhodnutí právní moci. Energetický a průmyslový holding působí zejména v oblasti  elektroenergetiky a teplárenství a ve výrobě a prodeji zařízení pro tato odvětví. Holding je ve společném vlastnictví skupiny PPF a fyzických osob spjatých se skupinou J&T.

 

East Bohemia Energy Holding je nepřímo ovládána společností J&T Finance Group a působí v oblasti správy majetkových podílů. V různé míře kontroluje řadu společností z oblasti energetiky, jde o firmy jako Elektrárny Opatovice, Pražská teplárenská, Energotrans, Teplo Neratovice a jiné.

 

ÚOHS ve správním řízení posuzoval, zda spojením nedojde k narušení hospodářské soutěže. Zaměřil se především na trhy, na nichž působí oba spojující se soutěžitelé. První dotčenou oblastí je trh výroby a dodávek elektrické energie, kde fúze podle závěrů ÚOHS nevzbuzuje obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Úřad se přitom zabýval jak oblastí výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, tak trhem tzv. podpůrných služeb.

 

Další významnou oblastí, na niž bude mít spojení vliv, je teplárenství, konkrétně trh centrálního zásobování teplem. Spojující se skupiny zaujímají na jednotlivých lokálních trzích významné postavení, jejich aktivity se však podle ÚOHS nepřekrývají.

 

Fúze by mohla mít dopad také na vertikálně navazující trh těžby hnědého energetického uhlí, jež je užívané ve výrobě elektřiny a tepla. V rámci skupiny Energetický a průmyslový holding se touto činností zabývá pouze společnost Mibrag. "Její vliv na český trh je však zanedbatelný a případné posílení v důsledku posuzované fúze by nemělo mít protisoutěžní efekt," konstatoval předseda ÚOHS Petr Rafaj. "Úřad tedy konstatoval, že fúze nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neboť na všech posuzovaných trzích bude soutěžitel vzniklý spojením vystaven dostatečné konkurenci," dodal.

Mediafax