Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Vyhrajte lístky na Sázavafest

Sázavafest - oficiální plakát
Zdroj: Oficiální zdroj
Vyhrajte lístky na Sázavafest!

Soutěžte s tn.cz o lístky na jeden z nejoblíbenějších festivalů. Vyhrajte vstupenky na Sázavafest.

 

Server tn.cz připravil pro své čtenáře soutěž o 20 lístků pro 10 výherců na oblíbený festival Sázavafest, který se koná od 5. do 7. srpna v Kácově. Exkluzivním mediálním partnerem celé akce je právě server tn.cz.
 
 
Soutěžní otázka zní:
Kterou z těchto kapel uvidíte na Sázavafestu v sobotu 7.8.?
a) Nightwork
b) Monkey Business
c) Chumbawamba
 
Svoji odpověď zasílejte nejpozději do 27. 07. 2010 do 12:00 hod. na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SÁZAVAFEST 2010“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt.
 
Vstupenky jsou nepřenosné, tzn. že opravňují ke vstupu na festival pouze výherce, jehož jméno bude na vstupenkách uvedeno, spolu s 1 osobou doprovodu!
 
 
 
Herní řád
internetové soutěže Tn.cz o vstupenky na festival Sázavafest
___________________________________________________________________________________________
CET 21 spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“), která je provozovatelem internetových stránek http://www.tn.cz, vydává následující pravidla internetové soutěže
o 20 vstupenek na festival Sázavafest (dále jen „Soutěž“).  
 
1.         Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. Soutěž bude probíhat v době od 21.07.2010 do 27.07.2010.
2.         Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3.         Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude spolu možnostmi odpovědí  vyhlášena dne 21.07.2010 na internetových stránkách http://www.tn.cz, a svoji odpověď zaslat nejpozději do 27.07.2010 do 12:00 hod. na e-mailovou adresu soutez@tn.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SÁZAVAFEST 2010“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a telefonní kontakt. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a místo bydliště budou v případě výhry zveřejněny na internetových stránkách http://www.tn.cz.
4.         Každý soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou, tzn. že může zaslat pouze jeden e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5.         Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosováno celkem 10 výherců, z nichž každý získá 2 vstupenky na festival Sázavafest, který se bude konat od 5. do 7. srpna 2010 v Kácově. Vstupenky jsou nepřenosné, tzn. že opravňují ke vstupu na festival pouze výherce, jehož jméno bude na vstupenkách uvedeno, spolu s 1 osobou doprovodu!
6.         Výherci budou o výhře informováni na telefonní číslo uvedené ve výherním soutěžním e-mailu. Výhra bude výhercům zaslána na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, do 3 dnů po skončení Soutěže, pokud si CET 21 s výhercem nedohodne na jiném způsobu předání výhry.
7.         Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách http://www.tn.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
8.         Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Lucie Brabcová, vedoucí produkce. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
9.         CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
10.     CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat.
11.     Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách http://www.tn.cz.
 

 

TN.cz