Domácí

Vyšší příspěvky, pravidla pro dodavatele energií. PŘEHLED změn na rok 2022

Vyšší příspěvky, pravidla pro dodavatele energií. PŘEHLED změn na rok 2022
Ilustrační fotografie Zdroj: Getty Images

Podívejte se, jaké nejzásadnější změny přinese rok 2022 v českých zákonech. Dotknou se dodavatelů energií, důchodců i lidí, kteři pečují o své blízké. Velké změny čekají také chovatele jedovatých hadů a zvířat se zvláštní péčí.

Nová vyhláška pro chov zvířat vyžadující zvláštní péči

Ministerstvo zemědělství vydalo vyhlášku, která zpřísňuje podmínky chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči. K takovým zvířatům patří například jedovatí hadi a ještěři, krokodýli, někteří ptáci (kasuáři, sovy, někteří dravci), primáti a některé druhy šelem. Vyhláška je platná od 1. ledna 2022, některé podmínky budou platit až od roku 2025, aby chovatelé měli čas se na změny připravit. Vyhláška se týká pouze zvířat v zájmových chovech.

 • Předpis například určuje, že pozemně žijící had o délce do 30 cm musí být v prostoru o rozloze nejméně 360 cm2. Krokodýl s délkou do jednoho metru musí mít délku vodní nádrže alespoň 1,5 metru při hloubce do 70 centimetrů.
 • Obecněji vyhláška stanovuje velikost prostorů, které odpovídají potřebám zvířat, umožní jim přirozený pohyb a poskytnou jim dostatek podnětů.
 • Použité materiály a předměty musí být zdravotně nezávadné a nemohou zvířata zranit.
 • Prostory musí být pro chovatele snadno přístupné, čistitelné, větratelné, odpovídat nárokům na teplotu a vlhkost.
 • Prostory, které jsou určeny pro jedovaté hady a krokodýly, musí být uzamčeny a zajištěny před vstupem nepovolaných osob.
 • Nově je chovatel například oprávněn zahájit nebo rozšířit chov až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. K žádosti o povolení musí přiložit kolaudační souhlas

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona garantuje větší práva spotřebitelům. Nové povinnosti přibydou dodavatelům a zprostředkovatelům energií. Ti budou podléhat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Novela, která má účinnost od 1. 1. 2022 přináší výhody zejména spotřebitelům. 

 • Každý energetický zprostředkovatel musí splňovat podmínky vzdělání, praxi i bezúhonnost a získat licenci od ERÚ.
 • Spotřebitel bude oprávněn kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, což vyřeší problém vysokých smluvních pokut, které jsou v těchto případech požadovány.
 • Zároveň bude spotřebitel oprávněn do 15 dnů od zahájení dodávky vypovědět smlouvu, kterou za něj uzavřel zprostředkovatel.
 • V případě stěhování spotřebitele bude možné bez sankce smlouvu vypovědět.
 • Smlouva na dobu určitou může trvat maximálně 36 měsíců, poté se změní na smlouvu na dobu neurčitou, kterou lze snadněji a bez sankce vypovědět.
 • Zpřesněny byly dále lhůty pro odmítnutí tzv. automatické prodloužení nebo podmínky oznámení zvýšení ceny ze strany dodavatele. 

Novela zákona o nemocenském pojištění 

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změny zejména v otázce ošetřovného a nároku na otcovskou.

 • Čerpat krátkodobé ošetřovné budou moci i blízcí příbuzní, kteří nebydlí s nemocným v jedné domácnosti, ale pouze se o něj po dobu nemoci starají. Mezi tyto osoby patří např. prarodiče, sourozenci, rodiče manželů atd.
 • Po novele se podmínka nároku na dlouhodobé ošetřovné spočívající v hospitalizaci nemocného zkrátila ze sedmi na čtyři kalendářní dny. V případě nevyléčitelně nemocných odpadla podmínka hospitalizace úplně.
 • Co se týká úprav otcovské, tak podpůrčí doba byla rozšířena z jednoho týdne na dva. Novela také prodlužuje období, ve kterém může otec nastoupit na otcovskou, a to za situace, kdy je novorozenec během prvních šesti týdnů života hospitalizován. O tuto dobu se prodlouží období, kdy může nastat nástup na otcovskou.

Změny v důchodovém pojištění

Od 1. 1. 2022 se zvýší důchody přiznané před tímto datem.

 • Základní výměra důchodů se zvyšuje o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně.
 • Procentní výměra všech druhů důchodů se zvyšuje o 1,3 % jejich výše. Procentní výměra všech druhů důchodů se dále zvyšuje o dodatečnou částku 300 Kč.
 • Pokud má důchodce nárok na výplatu více důchodů, tato částka náleží pouze k důchodu, který se vyplácí v plné výši. Dochází i ke změně okamžiku, od kterého náleží navýšení důchodu. Nově navýšení náleží již od 1. 1., nikoliv až od splátky důchodu splatné v lednu.

Související obsah

Změna pravidel investičních pobídek – podpora technologických start-upů

V roce 2022 by se měla změnit pravidla pro udělování investičních pobídek státu za účelem podpory zejména technologických start-upů. Dopad pocítí zejména menší a střední technologické podniky, kterým je umožněno nově také žádat o investiční pobídky ve formě přímé peněžní podpory. Novela nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2022.

 • Stát bude nyní poskytovat přímou peněžní podporu až do výše 20 % celkových nákladů investice v ohrožených regionech (Karlovy Vary, Plzeňsko atp.) bez ohledu na velikost investice a počet nově vytvořených míst, pokud půjde o investici do moderních technologií.

Novela zákona o elektronických komunikacích

Od 1. ledna 2022 začne platit velké množství nových pravidel v oblasti elektronických komunikací, které posílí postavení spotřebitelů při používání internetu či v rámci telemarketingu.

 • Novela zákona přináší nový přístup k tzv. "cookies" a dalším podobným nástrojům, které se ukládají do počítače uživatelů při prohlížení internetu. Od nového roku bude nezbytný souhlas každého uživatele s jejich uložením. Výjimkou budou technické nástroje nutné pro fungování stránky. 
 • Změnu čeká také telefonický marketing. Nově bude platit, že zákazník si nepřeje být kontaktován, a firmy budou muset získat jejich předchozí souhlas.
 • Silnější postavení získají zákazníci při uzavírání smluv s poskytovateli internetu a operátory, kteří vyžadují více povinně poskytovaných informací.
 • Nová pravidla ale pomohou i podnikatelům v této oblasti, vzhledem k usnadnění investic do infrastruktury. 

Hospodářská soutěž

V letošním roce Soudní dvůr EU vyjasnil podmínky, za kterých jsou osoby poškozené praktikami narušujícími hospodářskou soutěž oprávněny v rámci žaloby na náhradu škody uplatnit občanskoprávní odpovědnost vůči dceřiným společnostem sankcionované společnosti.

 • Hospodářské propojení mezi mateřskou a dceřinou společností musí být jasně prokázáno.
 • Musí být také prokázáno, že protisoutěžní jednání mateřské společnosti se týká výrobků dceřiné společnosti.
 • Nové podmínky se týkají všech osob dotčených hospodářskou soutěží.

Ochrana oznamovatelů

K 17. 12. 2021 uplynula lhůta pro změnu směrnice EU o ochraně oznamovatelů. Od tohoto data ji musí plnit všechny veřejné instituce. Na soukromé subjekty se bude směrnice vztahovat až po přijetí českého zákona. 

 • Cílem směrnice je zajistit ochranu zaměstnanců a dalších osob v případech, kdy oznámí protiprávní jednání v rozporu s veřejným zájmem.
 • Hlavním prostředkem má být zavedení bezpečných vnitřních oznamovacích systémů.
 • Tato povinnost má dle směrnice dopadat na subjekty s více než 50 zaměstnanci. Návrh českého zákona připravený předchozí vládou je přísnější a ukládá tuto povinnost již od počtu 25 zaměstnanců. Záleží tedy na nové vládě, zda návrh upraví nebo přijme v původní podobě.

Někteří dodavatelé energií zkoušejí obcházet fixace cen. Jaké jsou jejich praktiky, se dozvíte v reportáži:TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz