Trendy vysokého školství v ČR

VÝHERCI soutěže o poukazy na studium a tablety

VŠEM - Studium na zkoušku
Zdroj: shutterstock.com
VŠEM - Studium na zkoušku
Téma:

Vývoj vysokého školství v České republice se v posledních letech od základů mění. Mění se počty studenů, jejich skladba, přístup vysokých škol ke vzdělávání, ale i samotné vnímání vysokých škol veřejností.

Přestože je vzdělání v ČR dostupné stále většímu počtu zájemců o studium, existují i nadále překážky, které jim ve studiu brání. Stále více překážek je kladeno před nejrůznější znevýhodněné skupiny. Může to být nejen absence bezbariérového přístupu, ale také problém sloučení studia s mimoškolním vytížením jakým je například vrcholový sport, či problémy svobodných matek se zajištěním hlídání nebo financováním. Je to vývoj globální ekonomiky v posledních letech, který na nás klade takové nároky, především na studenty, od kterých se očekávají vysoké pracovní nasazení již při studiu.


Dokonce i vrcholoví sportovci, kteří dříve vysokoškolské vzdělání nepotřebovali, v dnešní době musí myslet na svou budoucnost, která nastane po sportovní kariéře. Není novinkou, že jsou zde instituce, nadace či spolky, které lidem pomáhají, přičemž i některé vysoké školy chápou nutnost této pomoci a vyčleňují finance ze svého rozpočtu na podporu znevýhodněných skupin.

Mezi takové instituce patří i Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM), která svým studentům poskytuje širokou nabídku stipendií, ale také možnost konzultací v Poradně VŠEM, která se specializuje na několik základních oblastí a je studentům k dispozici zdarma.

Největší posun ve vzdělávání je patrný ve stylu výuky, který se do ČR dostává ze zahraničních universit, které provádí potřebné výzkumy a které úzce spolupracují s komerční sférou i mezi sebou napříč kontinenty takže znají lépe aktuální potřeby trhu práce. Klasické přednášky se stávají mnohem zajímavějšími díky použitým interaktivním technologiím, kdy samotná výuka se dá snadno přenést na kterékoli místo s přístupem k internetu.

Touto modernizací vychází VŠEM vstříc nejen technicky zaměřené generaci prezenčních studentů, ale především zaměstnaným a časově vytíženým kombinovaným studentům. Právě pro tuto skupinu lidí je určena nabídka kurzů MOOC (Massive open on-line courses), tedy všem zdarma přístupné on-line kurzy. Ty k nám přišly ze Spojených států a VŠEM je od září nabízí jako první vysoká škola v ČR. Jejich největší předností je možnost studia kdekoli a kdykoli, kdy nejste závislí na nějakém rozvrhu, kapacitě učeben nebo možnostech lektora. Další výhodou je velké množství a diverzita kurzů, které jsou v rámci MOOC nabízeny. VŠEM nabízí více než 200 online či profesních kurzů z oblasti práva, ekonomie, financí, psychologie, sociologie, managementu, marketingu, veřejné správy či mezinárodního obchodu. Více na www.vsem.cz.
 
Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) se stala součástí českého vysokého školství na základě státního souhlasu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v říjnu roku 2001. Svým studentům nabízí bakalářské (Bc.) a magisterské (Ing./MBA) studijní programy vestudijních oborech Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem. VŠEM dále poskytuje programy celoživotního vzdělávání, i specializované profesní kurzy, MOOC a profesní vzdělávání. Kromě české akreditace MŠMTVŠEM získala navíc akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).
 
Otázka:
 
 

Ve kterých oblastech poskytuje poradna VŠEM každý měsíc odborné konzultace?


A) Kariérní a studijní poradenství
B) Právní, psychologické, finanční a profesně-studijní poradenství
C) Právní, psychologické a ekonomicko-finanční poradenství
D) Studijní, profesní a finanční poradenství
 

Kdo a co vyhrál? 

1. vylosovaný – Pavel Preč, Hranice 1
poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 30.000 Kč
2. vylosovaný – Božena Zemanová, Tábor
poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 15.000 Kč
3. vylosovaný – Diana Králová, Kolín
poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 15.000 Kč
4. vylosovaný – Václav Šabek, Vejrpnice
tablet E-Pad Quad Premium 9,7 IPS
5. vylosovaný – Jarmila Šebková, Rovensko pod Troskami
tablet E-Pad Quad Premium 9,7 IPS
 
Jak soutěžit?

Svoji odpověď zašli e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 7.9.2014 (včetně).
Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „STIPENDIUM“ a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do soutěže zařazeny.

 

Herní řád
internetové soutěže portálu TN.cz o poukazy na studium a tablety
______________________________________________________________________________________
1.         Vyhlašovatelem soutěže o poukazy na studium Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a tablety (dále jen „Soutěž“) je společnost CET 21 spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „CET 21“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Servis VŠEM s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2.         Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k CET 21 a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3.         Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 25.08.2014
na internetových stránkách
http://TN.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 07.09.2014 (včetně). Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „STIPENDIUM
a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště,
e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě výhry bude jejich identita v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna na internetových stránkách
http://TN.cz a dále s tím, že jejich kontaktní údaje mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4.         Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5.         Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno pět (5) výherců, kteří obdrží tyto ceny:
1. vylosovaný – poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 30.000 Kč
2. vylosovaný – poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 15.000 Kč
3. vylosovaný – poukázka na služby VŠEM (studium, profesní kurzy, mateřská škola) v hodnotě 15.000 Kč
4. vylosovaný – tablet E-Pad Quad Premium 9,7 IPS
5. vylosovaný – tablet E-Pad Quad Premium 9,7 IPS
6.         Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců budou zveřejněny na internetových stránkách http://TN.cz Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7.         Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8.         Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. CET 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 5 náhradní ceny obdobného typu a hodnoty.
9.         Soutěžící jsou srozuměni s tím, že příjem z cen, které mohou v Soutěži získat a jejich hodnota převyšuje 10.000 Kč, je předmětem daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a že tuto daň odvede za výherce v souladu s platnými právními předpisy spolupořadatel Soutěže, který je poskytovatelem cen pro výherce Soutěže.
10.     Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Vojtěch Boháček, koordinátor PR. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí CET 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11.     CET 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
12.     CET 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči CET 21 anebo spolupořadateli Soutěže.
13.     Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách http://TN.cz.
 
 
V Praze dne 20.08.2014                     
 
___________________________________                    
        Petr Horák, ředitel sekce nových projektů

 

 

TN.cz