Zpravodajství

Znáte nejdelší slovo světa? Vyslovit ho trvá 3 a půl HODINY!

Znáte nejdelší slovo světa? Vyslovit ho trvá 3 a půl HODINY!
Zdroj: YouTube.com

Tohle slovo se snad ani nepokoušejte vyslovit. Zaprvé by vám to zabralo neuvěřitelně času a zadruhé byste si nejspíš zauzlovali jazyk.

Na serveru YouTube se objevilo opravdu bizarní video, které zhlédl už skoro milion lidí. Výkonný manažer ruské verze časopisu Esquire Dmitrij Golubovskij na něm prý říká nejdelší slovo na světě.
 

Má mít 189 819 písmen, pocházet z angličtiny a vyslovit ho trvá 3 a půl hodiny. Podle serveru topky.sk se jedná o název proteinu, který je součástí lidských svalů a je zodpovědný za jejich pružnost.
 

Celé neuvěřitelné slovo uveřejnil podle serveru topky.sk portál pastebin.com a vypadá takto:


 

1. Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly- 2. larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl- 3. leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy- 4. llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi- 5. nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva- 6. lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart- 7. ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg- 8. lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla- 9. rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli- 10. soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar- 11. ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth- 12. reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval- 13. ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty- 14. rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas- 15. paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl- 16. alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony- 17. lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli- 18. soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy- 19. ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo- 20. nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt- 21. ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole- 22. ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl- 23. glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp- 24. araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl- 25. utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar- 26. tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu- 27. tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen- 28. ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi- 29. nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu- 30. tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl- 31. asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy- 32. laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly- 33. ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl- 34. leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin- 35. ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis- 36. tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin- 37. yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl- 38. leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin- 39. ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre- 40. onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut- 41. aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony- 42. lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal- 43. anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin- 44. ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl- 45. glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl- 46. leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan- 47. ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl- 48. valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll- 49. eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph- 50. enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion- 51. yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin- 52. ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll- 53. ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut- 54. amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv- 55. alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph- 56. enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl- 57. isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl- 58. lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi- 59. nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr- 60. eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl- 61. valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso- 62. leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth- 63. reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar- 64. tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas- 65. paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin- 66. ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre- 67. onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl- 68. leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser- 69. ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla- 70. sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion- 71. ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam- 72. ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar- 73. tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl- 74. glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva- 75. lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl- 76. utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv- 77. alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol- 78. eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta- 79. mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny- 80. lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc- 81. ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt- 82. yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg- 83. lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla- 84. lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso- 85. leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl- 86. serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg- 87. lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll- 88. ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu- 89. taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar- 90. aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin- 91. ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid- 92. ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg- 93. lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl- 94. serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg- 95. inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu- 96. taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta- 97. mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl- 98. phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa- 99. raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl- 100. threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl- 101. glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist- 102. idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla- 103. lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty- 104. lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl- 105. utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam- 106. ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl- 107. lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny- 108. lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta- 109. myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste- 110. inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt- 111. hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta- 112. mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll- 113. ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa- 114. rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl- 115. seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy- 116. lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre- 117. onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl- 118. utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg- 119. lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly- 120. sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla- 121. lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc- 122. ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse- 123. rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg- 124. lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly- 125. sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll- 126. ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl- 127. leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl- 128. glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy- 129. llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva- 130. lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy- 131. lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis- 132. tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla- 133. spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl- 134. utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry- 135. ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy- 136. lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc- 137. ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser- 138. ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy- 139. lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli- 140. soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu- 141. tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara- 142. ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl- 143. serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty- 144. lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu- 145. tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan- 146. ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt- 147. ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl- 148. alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion- 149. ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg- 150. lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly- 151. lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala- 152. nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar- 153. ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg- 154. inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta- 155. minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle- 156. ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla- 157. sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg- 158. lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll- 159. ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy- 160. lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu- 161. taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal- 162. anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar- 163. ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy- 164. lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi- 165. nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy- 166. lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl- 167. utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle- 168. ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy- 169. lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta- 170. mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu- 171. taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany- 172. ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe- 173. nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet- 174. hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar- 175. ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp- 176. araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl- 177. valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg- 178. lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly- 179. sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls- 180. erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval- 181. ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu- 182. tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy- 183. lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar- 184. ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy- 185. lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg- 186. lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta- 187. minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy- 188. lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy- 189. lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa- 190. raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc- 191. ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut- 192. aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser- 193. ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis- 194. tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony- 195. lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein- 196. ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll- 197. eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl- 198. alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl- 199. lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole- 200. ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy- 201. lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla- 202. rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas- 203. partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy- 204. lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy- 205. lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl- 206. valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly- 207. lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis- 208. tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy- 209. lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas- 210. paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi- 211. nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol- 212. eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph- 213. enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme- 214. thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara- 215. ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl- 216. utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery- 217. lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar- 218. tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut- 219. amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl- 220. isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty- 221. lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst- 222. einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery- 223. lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg- 224. lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys- 225. ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl- 226. seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla- 227. sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny- 228. lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy- 229. lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll- 230. ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl- 231. serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl- 232. aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl- 233. glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla- 234. sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys- 235. ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl- 236. glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas- 237. paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl- 238. serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt- 239. hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu- 240. taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam- 241. inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery- 242. lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny- 243. lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas- 244. partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys- 245. ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty- 246. lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval- 247. ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi- 248. stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin- 249. ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam- 250. ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll- 251. eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla- 252. lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl- 253. histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu- 254. tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta- 255. mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr- 256. olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm- 257. ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl- 258. utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy- 259. lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami- 260. nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony- 261. lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly- 262. sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu- 263. taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl- 264. utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso- 265. leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth- 266. reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu- 267. cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion- 268. yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal- 269. anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls- 270. erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin- 271. ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop- 272. hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut- 273. aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto- 274. phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami- 275. nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg- 276. lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam- 277. inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa- 278. rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam- 279. ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc- 280. ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam- 281. ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg- 282. lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart- 283. ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl- 284. lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio- 285. nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas- 286. partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti- 287. dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal- 288. anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu- 289. cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl- 290. leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg- 291. lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu- 292. cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy- 293. lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva- 294. lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas- 295. paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut- 296. aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy- 297. lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll- 298. eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony- 299. lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam- 300. ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg- 301. lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr- 302. olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara- 303. ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl- 304. serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg- 305. lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse- 306. ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu- 307. cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla- 308. lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl- 309. asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl- 310. alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv- 311. alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe- 312. nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti- 313. dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl- 314. leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy- 315. lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam- 316. ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll- 317. eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll- 318. eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva- 319. lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse- 320. ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa- 321. raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg- 322. lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg- 323. lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp- 324. araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr- 325. yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar- 326. ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl- 327. leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse- 328. rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara- 329. ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg- 330. lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid- 331. ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl- 332. aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy- 333. lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl- 334. isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl- 335. ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta- 336. mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle- 337. ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl- 338. leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy- 339. lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam- 340. inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl- 341. methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl- 342. glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl- 343. aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll- 344. eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle- 345. ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony- 346. lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc- 347. ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis- 348. oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys- 349. ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr- 350. osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr- 351. yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart- 352. ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth- 353. reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin- 354. ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta- 355. minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl- 356. glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla- 357. lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami- 358. nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc- 359. ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas- 360. paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl- 361. utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop- 362. hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt- 363. hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl- 364. glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry- 365. ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg- 366. lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta- 367. mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin- 368. ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony- 369. lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc- 370. ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta- 371. mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll- 372. eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi- 373. stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy- 374. lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl- 375. lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl- 376. methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi- 377. nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy- 378. lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso- 379. leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta- 380. mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt- 381. hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph- 382. enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt- 383. ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh- 384. istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros- 385. ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc- 386. ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl- 387. valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg- 388. lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl- 389. isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl- 390. aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen- 391. ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla- 392. spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam- 393. yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv- 394. alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta- 395. mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti- 396. dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen- 397. ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin- 398. ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst- 399. einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin- 400. ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys- 401. ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu- 402. taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam- 403. ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony- 404. lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl- 405. alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami- 406. nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam- 407. inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl- 408. utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse- 409. rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt- 410. hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl- 411. utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam- 412. inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl- 413. utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop- 414. hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam- 415. inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg- 416. lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy- 417. lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys- 418. ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl- 419. isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly- 420. sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar- 421. aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl- 422. leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny- 423. lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth- 424. reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl- 425. valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony- 426. lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp- 427. artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle- 428. ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy- 429. ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl- 430. glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla- 431. spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser- 432. ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl- 433. leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl- 434. valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl- 435. valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi- 436. onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp- 437. araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol- 438. ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl- 439. aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl- 440. alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla- 441. spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy- 442. lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll- 443. eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll- 444. eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle- 445. ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny- 446. lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery- 447. lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole- 448. ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll- 449. eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys- 450. teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut- 451. aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami- 452. nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl- 453. glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy- 454. lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami- 455. nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam- 456. yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl- 457. utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll- 458. eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly- 459. lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl- 460. glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy- 461. lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl- 462. utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony- 463. lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta- 464. mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag- 465. inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu- 466. cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl- 467. glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla- 468. lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu- 469. cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme- 470. thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut- 471. amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl- 472. isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany- 473. lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl- 474. phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy- 475. lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros- 476. ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar- 477. ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr- 478. osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl- 479. utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl- 480. glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy- 481. lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery- 482. lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl- 483. leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu- 484. cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys- 485. ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam- 486. inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc- 487. ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi- 488. onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl- 489. utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi- 490. nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar- 491. tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl- 492. utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl- 493. glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla- 494. sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla- 495. lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle- 496. ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp- 497. artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl- 498. arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery- 499. lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla- 500. lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp- 501. artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa- 502. raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara- 503. ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser- 504. ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll- 505. eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas- 506. partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl- 507. leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls- 508. erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam- 509. inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut- 510. aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam- 511. ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony- 512. lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt- 513. hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse- 514. rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp- 515. henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy- 516. llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas- 517. partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo- 518. nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy- 519. larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc- 520. ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc- 521. ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu- 522. tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu- 523. cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy- 524. lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp- 525. henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy- 526. lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony- 527. lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre- 528. onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut- 529. amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu- 530. cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin- 531. ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl- 532. glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl- 533. valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl- 534. tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp- 535. artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy- 536. lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl- 537. asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy- 538. llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy- 539. lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla- 540. lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl- 541. glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl- 542. lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso- 543. leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole- 544. ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv- 545. alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg- 546. lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle- 547. ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl- 548. alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy- 549. lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle- 550. ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg- 551. lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany- 552. lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi- 553. onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly- 554. sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt- 555. ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl- 556. tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta- 557. mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme- 558. thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval- 559. yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl- 560. valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu- 561. cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin- 562. ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly- 563. syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy- 564. lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl- 565. threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam- 566. ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl- 567. glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl- 568. valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl- 569. prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis- 570. tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl- 571. arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy- 572. lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl- 573. utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion- 574. yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala- 575. nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl- 576. threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl- 577. glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam- 578. inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl- 579. alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon- 580. ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr- 581. eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth- 582. reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo- 583. nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon- 584. ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly- 585. lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag- 586. inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser- 587. ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl- 588. asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany- 589. lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal- 590. anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl- 591. utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala- 592. nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry- 593. ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll- 594. ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg- 595. inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin- 596. ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy- 597. lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery- 598. lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal- 599. anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin- 600. ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll- 601. eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl- 602. alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls- 603. erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt- 604. hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami- 605. nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle- 606. ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle- 607. ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy- 608. lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony- 609. lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme- 610. thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy- 611. steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl- 612. glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy- 613. lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany- 614. lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany- 615. lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy- 616. lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl- 617. asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl- 618. glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu- 619. taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut- 620. aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl- 621. arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta- 622. mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser- 623. ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis- 624. oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl- 625. serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery- 626. lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls- 627. erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop- 628. hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl- 629. lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg- 630. lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin- 631. ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl- 632. lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv- 633. alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala- 634. nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl- 635. alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy- 636. llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry- 637. ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan- 638. ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut- 639. amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole- 640. ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl- 641. glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan- 642. ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty- 643. lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl- 644. ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery- 645. lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion- 646. yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy- 647. lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala- 648. nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole- 649. ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl- 650. glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole- 651. ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph- 652. enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy- 653. larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls- 654. erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme- 655. thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg- 656. lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl- 657. leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy- 658. lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl- 659. glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu- 660. cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam- 661. inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut- 662. aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl- 663. utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl- 664. alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis- 665. tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly- 666. lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu- 667. tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla- 668. spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut- 669. aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl- 670. glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl- 671. isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll- 672. eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl- 673. leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy- 674. lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse- 675. rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp- 676. tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl- 677. utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist- 678. idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp- 679. artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp- 680. artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami- 681. nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl- 682. valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut- 683. amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl- 684. leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll- 685. eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc- 686. ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt- 687. ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal- 688. anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm- 689. ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl- 690. glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy- 691. lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi- 692. nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc- 693. ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala- 694. nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc- 695. ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle- 696. ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy- 697. larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta- 698. minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl- 699. isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg- 700. lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser- 701. ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle- 702. ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl- 703. lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl- 704. aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla- 705. spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly- 706. sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu- 707. taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll- 708. ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo- 709. nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp- 710. araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis- 711. oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl- 712. serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy- 713. lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla- 714. rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala- 715. nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl- 716. asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg- 717. lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt- 718. hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro- 719. lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle- 720. ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp- 721. araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc- 722. ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl- 723. utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal- 724. anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin- 725. ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag- 726. inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon- 727. yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl- 728. leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla- 729. lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc- 730. yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany- 731. lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin- 732. ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei- 733. nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly- 734. lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg- 735. lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl- 736. utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery- 737. lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl- 738. arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy- 739. llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar- 740. ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy- 741. lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl- 742. asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl- 743. serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl- 744. leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl- 745. threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy- 746. lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam- 747. inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg- 748. lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis- 749. tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala- 750. nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli- 751. soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta- 752. minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal- 753. anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta- 754. minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin- 755. ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl- 756. isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam- 757. ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut- 758. amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval- 759. ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu- 760. cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly- 761. sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis- 762. oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl- 763. leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta- 764. minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr- 765. yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam- 766. inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt- 767. ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery- 768. lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy- 769. lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl- 770. leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta- 771. mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar- 772. tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth- 773. reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc- 774. ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl- 775. glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti- 776. dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl- 777. glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl- 778. alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr- 779. yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut- 780. aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme- 781. thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu- 782. tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll- 783. ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla- 784. rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl- 785. utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar- 786. tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl- 787. alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla- 788. lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery- 789. lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy- 790. lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy- 791. steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu- 792. cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl- 793. aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl- 794. valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp- 795. artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl- 796. cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla- 797. sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc- 798. ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl- 799. isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami- 800. nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl- 801. glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala- 802. nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre- 803. onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla- 804. lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny- 805. lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu- 806. taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl- 807. threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva- 808. lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas- 809. paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg- 810. inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy- 811. lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis- 812. oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl- 813. glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls- 814. erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut- 815. aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls- 816. erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli- 817. soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg- 818. lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc- 819. ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros- 820. ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla- 821. rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr- 822. olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu- 823. tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa- 824. rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser- 825. ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl- 826. leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls- 827. erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole- 828. ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl- 829. leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla- 830. lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp- 831. artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval- 832. ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl- 833. utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas- 834. partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre- 835. onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt- 836. hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt- 837. yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso- 838. leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy- 839. lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl- 840. asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla- 841. lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu- 842. taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion- 843. yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut- 844. aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl- 845. tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu- 846. tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls- 847. erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu- 848. taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv- 849. alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu- 850. cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta- 851. minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl- 852. aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp- 853. tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt- 854. ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut- 855. aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl- 856. histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc- 857. ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole- 858. ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl- 859. utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli- 860. soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg- 861. inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam- 862. inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste- 863. inylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglyc- 864. ylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylseryla- 865. rginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspart- 866. ylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptop- 867. hylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylseryl- 868. valylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginyla- 869. rginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucyl- 870. serylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylseryla- 871. rginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglu- 872. tamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanyll- 873. eucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylg- 874. lutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylc- 875. ysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylser- 876. ylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylargin- 877. ylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasp- 878. araginylglycylprolylprolylprolylleucine

ČTĚTE TAKÉ:

Češi mají nejdelší penisy na světě!

hel, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz