Zpravodajství

Závadné kočárky jsou předmětem sporu reklamací

Závadné kočárky jsou předmětem sporu reklamací
Zdroj: TV Nova

Některým českým prodejcům, kteří odmítají brát reklamace závadných kočárků, hrozí až padesátimilionové pokuty. Říká to Česká obchodní inspekce. Prodejci nejčastěji odmítají spotřebitelům vrátit peníze za kočárky, které inspekce při své poslední česko-slovenské kontrolní akci označila za velmi nebezpečné.

Slovenská inspekce odhalila další závadné kočárky

Slovenská obchodní inspekce v rámci své kontrolní činnosti nalezla na trhu Slovenské republiky následující čtyři typy dětských kočárků, které označila jako nebezpečné.

Kočárek sportovní BéBéGo
typové označení : Golf Plus ITEM No KS608R - země původu neznámá

Kočárek sportovní PIKOLO
typové označení : artikel 10240 - země původu Čína

Kočárek sportovní Sprint
typové označení: Lux - země původu EU

Kočárek kombinovaný sportovní Scout x
typové označení: Classic - země původu neznámá

Kočárek BéBéGo, typové označení Golf Plus ITEM No. KS608R, byl Českou obchodní inspekcí nalezen a na vnitřním trhu České republiky a jejích prodej je postupně zakazován.

Další informace o zjištěných nedostatcích a také fotografie kontrolovaných kočárků jsou na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz a Slovenské obchodní inspekce www.soi.sk - Nebezpečné výrobky.

Zdroj: Česká obchodní inspekce 

Kde a jak uplatnit reklamaci?

Reklamace se uplatňuje u prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v servisní opravně, která je pro záruční opravy uvedena v záručním listě. Reklamace se neuplatňují u dodavatele nebo výrobce, i když na ně prodejce odkazuje - § 625 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své prodejně, provozovně, ve které je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb - § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Vždy před vstupem do reklamačního řízení je vhodné si pořídit fotokopie všech dokladů a písemností pro případné další řízení. Vzhledem k možným rizikům následných sporů je vždy vhodnější, aby měla reklamace písemnou formu a to zejména v případech, kdy prodávající nerozhodne o reklamaci ihned. Po vyřízení reklamace striktně vyžadujte po prodejci potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

Pokud reklamace není vyřízena, včetně opravy do 30 dnů od jejího podání (nebylo-li dohodnuto jinak), je reklamovaná vada posuzována za objektivně neodstranitelnou a kupujícímu vznikají nároky, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou - § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Jaké náležitosti má mít reklamační doklad?

Reklamační doklad by měl mít tyto údaje:
· identifikaci reklamujícího a prodávajícího (nebo přebírající servisní organizace),
· identifikaci reklamovaného výrobku, včetně uvedení data prodeje (zvlášť u drahých výrobků doporučujeme výrobek konkretizovat co nejpodrobněji),
· konkretizaci rozporu s kupní smlouvou, popř. reklamovaných vad,
· požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace,
· datum uplatnění reklamace a předpokládaný termín vyřízení reklamace,
· podpisy reklamujícího i zástupce prodávajícího či přijímající servisní organizace, případně jejich razítko.
Často se při uplatnění reklamace můžeme setkat s požadavkem prodávajícího na předání prodejního dokladu. Takový požadavek je třeba považovat za neoprávněný. Prodávající je však oprávněn nahlédnout do dokladu za účelem ověření prodávajícího a data prodeje ve vztahu k záruční lhůtě, popř. provedení kopie na náklady prodávajícího.

Jak zboží reklamovat?

Z hlediska případného následného řešení případu soudní cestou, lze doporučit pouze formu písemnou. V rámci reklamace je třeba uvést jaká vada se vytýká a jaké právo, jež Vám zákon s takovým typem vady přiznává, je uplatňováno.
V případě, že prodávající reklamaci odmítne, mělo by být vyžadováno písemné potvrzení, v němž bude uvedeno, proč reklamaci odmítá. Po uznání reklamace je prodávající povinen ji vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
V případě, že v rámci reklamace Vám prodávající odstraňuje vady zboží, trvejte na vydání potvrzení o tom, kdy byla oprava provedena a jak dlouho trvala.

Co lze požadovat po obchodníkovi v rámci reklamace zboží?

· odstranění vady: jestliže zboží má vadu, kterou lze odstranit. Prodávající však má právo namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou,
· výměnu věci nebo odstoupit od smlouvy, tj. vrátit zboží a obdržet zpět kupní cenu: jestliže zboží má neodstranitelnou vadu, tj. vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad,: jestliže zboží má sice vady odstranitelné, ale stejná vada se po jejím odstranění objeví ještě nejméně 2x nebo zboží má větší počet vad, tj. nejméně 3 nebo vada nebyla odstraněna ani do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, Vy určíte zda požadujete výměnu zboží nebo vrácení peněz!
· výměnu součásti: jestliže zboží má vadu, jež se týká jen součásti zboží,
· přiměřenou slevu z kupní ceny zboží: jestliže zboží má vady neodstranitelné, jež však nebrání řádnému užívání zboží

Jaké jsou lhůty pro vyřízení reklamace zboží?

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Prodávající se může se spotřebitelem dohodnout na lhůtě delší.
Po uplynutí třicetidenní lhůty má spotřebitel právo bez dalšího požadovat dle své volby buď výměnu reklamovaného zboží za nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit, v kterémžto případě je prodávající povinen mu vrátit plnou výši kupní ceny za reklamované zboží. Tuto cenu není přitom prodávající oprávněn jakkoli snižovat, například proto, že cena zboží od jeho zakoupení do doby uplatnění reklamace klesla (jak je tomu běžně zejména u spotřební elektroniky).

Jaká jsou rizika předtištěných reklamačních protokolů pro spotřebitele?

Obecně lze vyplnění předtištěného reklamačního protokolu považovat za vhodný způsob přijetí reklamace pro spotřebitele i prodávajícího. Je to rychlé, ale mohou zde být obsažené nejen všechny podstatné náležitosti. Někdy na něm bývá uvedena velmi drobným písmem řada ustanovení nebo odkaz na Reklamační řád, o jehož obsahu spotřebitel nic netuší. Neuvážený podpis může vést i k souhlasu s poplatkem za vyřízení neuznané reklamace nebo dokonce s omezením vlastnického práva, kdy prodávající získá možnost výrobek zadržet do doby úhrady těchto nákladů za vyřízení neuznané reklamace, jejichž vymáhání je přinejmenším sporné. Podobná ustanovení se objevují především u prodejců mobilních telefonů, elektroniky nebo výpočetní techniky.
Jako vždy platí i zde, že spotřebitel by si měl nejprve přečíst, co podepisuje. Pokud prodávající není ochoten vyřídit reklamaci spotřebitele bez jeho podpisu na reklamačním protokolu, je vhodné se obrátit na místně příslušný inspektorát České obchodní inspekce. Jako vhodný způsob se osvědčuje sepsat si reklamaci sám s uvedením data a místa nákupu, ceny a přesným popisem vady a požadovaným řešením. Na jeho kopii si nechat od prodávajícího potvrdit převzetí reklamace s uvedením data.

Jaké jsou typické argumenty prodávajících při reklamaci?

Nemáte obal od výrobku, tudíž nemůže výrobek reklamovat. Žádný zákonný předpis neukládá povinnost uschovávat obaly od výrobků, žádný zákonný předpis nestanovuje povinnost vrátit reklamovaný výrobek v obalu. Reklamuji výrobek ne obal!
Vada výrobku vznikla již ve výrobě, obraťte se na výrobce. Vůči spotřebiteli v průběhu záruční doby je odpovědný pouze prodejce. Kdo je výrobcem a čím je způsobena vada, je irelevantní.
Výrobek byl prodáván se slevou, tudíž nemáte na reklamaci nárok. Záruka se nevztahuje pouze na věci rychle se kazící a věci použité, takže na zlevněné věci ano.
Reklamaci vyřizuje pouze náš pan vedoucí a ten tady dnes není. Zákon o ochraně spotřebitele stanovuje povinnost obchodníka mít v provozovně po celou provozní dobu přítomného pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace.
Při výměně vadné a již opotřebované součástky jsme vám instalovali úplně novou součástku, a proto nám musíte doplatit ... Kč. Prodávající nemá právo na náhradu ani tehdy, došlo-li výměnou k zhodnocení věci. Uplatněním reklamace se domáháme svých práv a můžeme se jich domoci jen tehdy, pokud reklamaci uplatníme včas, na správném místě a v souladu se stanovenými pravidly.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Televizní noviny

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Píše se na Deník.cz