Zpravodajství

OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Přehled zásadních změn, které se dotknou všech

OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Přehled zásadních změn, které se dotknou všech

1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o veřejných rejstřících a řada dalších doprovodných zákonů. Jde o jednu z nejzásadnějších změn soukromého práva v Česku za posledních padesát let. Změny se dotknou takřka všech občanů České republiky. Podívejte se na přehled toho nejdůležitějšího.

Občanský zákoník ruší nesvéprávnost
 

V Česku je zhruba 28 tisíc lidí zbavených svéprávnosti. Ti se od Nového roku dočkají posílení svých práv. „Ve svéprávnosti půjde člověka nově pouze omezit, nikoliv ho jí zbavit, a to při vážné duševní poruše, na určitý čas a jen rozhodnutím soudu. Zavádí se institut nápomoci při rozhodování. Soudu je tak umožněno neomezovat člověka ve svéprávnosti, ale může mu ustanovit osobu, která za tohoto člověka nebude právně jednat, ale jen pomáhat v běžných činnostech,“ vysvětlil Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Související obsah

Pracovní smlouva až po dokončení povinné školní docházky
 

Zákoník práce uvádí, že pracovní smlouvu může uzavřít osoba, která dosáhne věku 15 let, ovšem zaměstnavatel nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy bude ukončena povinná docházka.

„Nově nezletilý může uzavřít pracovní smlouvu až po dokončení povinné docházky. Dále bude upraveno právo zákonného zástupce nezletilého zaměstnance, který nedovršil věk 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr nebo obdobný vztah založený jinou než pracovní smlouvou, a to v případě, že to bude v zájmu nezletilého,“ řekl Jiří Hartmann.
 

Vysoké pokuty pro manažery
 

Nová úprava přináší velmi citelné ekonomické sankce. Například pokud manažer porušením svých povinností přivede společnost do insolvence, může být nucen vrátit své výdělky za poslední dva roky.

„Zavadí se také ručení manažerů za dluhy společnosti, a dokonce mohou být přímo potrestáni i zákazem členství v představenstvu či dozorčí radě až na tři roky. Na druhé straně, pokud jednatel prokáže, že jednal v dobré víře, v zájmu společnosti a zohlednil všechny potřebné informace, bude jeho jednání považováno za řádné, i kdyby byla společnosti přivozena újma,“ uvedl Jiří Hartmann.

Související obsah

Společnost s ručením omezeným za korunu
 

S novým občanským zákoníkem souhlasí 72 procent podnikatelů, věří, že novinky budou pozitivní. Výrazná změna čeká také nejoblíbenější právní formu společnosti v České republice – společnost s ručením omezeným. Od 1. ledna příštího roku dojde ke snížení minimálního povinného kapitálu ze dvou set tisíc korun na jednu korunu.

„Lze přesto doporučit, aby zakladatelé společností uvažovali o vyšším kapitálu než o minimálním. Zejména z důvodu, aby zvýšili důvěru obchodních partnerů ke společnosti,“ doporučil Jiří Hartmann.

Značně jednodušší bude převádění obchodních podílů na jiné společníky, ale i na třetí osoby. „Každý společník bude moci převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka i bez souhlasu valné hromady. Se souhlasem valné hromady bude moci společník převést svůj podíl na jakoukoli třetí osobu,“ vysvětlil Jiří Hartmann.
 

Úpravy starých smluv
 

Obecně platí, že smlouvy se řídí právní úpravou platnou v den jejich uzavření. „Doporučuji provést audit smluv, které budou účinné i po 1. lednu 2014, a zvážit, zda není výhodnější je přizpůsobit nové právní úpravě. Posílení smluvní volnosti je vyváženo důrazem na ochranu slabší strany. Dochází proto k výslovné úpravě lichvy, neúměrného zkrácení, smluv uzavíraných adhezním způsobem, překvapivých ujednání v obchodních podmínkách a podobně,“ řekl Jiří Hartmann.


Související obsah


 

Nájemní smlouva nemusí mít písemnou formu
 

Nájemní smlouvy se budou řídit novou právní úpravou, i když byly uzavřeny před 1. lednem 2014. Současný občanský zákoník předepisuje řadu obligatorních náležitostí nájemní smlouvy, přičemž v případě absence jedné z povinných náležitostí je smlouva považována za absolutně neplatnou.

„V novém občanském zákoníku stačí, aby strany dostatečně určily předmět nájmu. Smlouva nemusí mít ani písemnou formu. Další zásadní novinkou je založení práva bývalého nájemce požadovat v určitých případech náhradu za takzvané převzetí zákaznické základny. Toto právo na určitý typ odškodnění má nájemce jen tehdy, skončí-li jeho nájem výpovědí ze strany pronajímatele a nejedná-li se o výpověď pro porušení smlouvy. Právo na náhradu je možné uplatnit vůči pronajímateli v případě, kdy on sám nebo nový nájemce získal prospěch z předchozí činnosti nájemce,“ doplnil Jiří Hartmann.
 

Z manželů budou obchodníci
 

V rodinném právu k zásadním změnám nedochází. V podstatě jedinou velkou změnou je zavedení rodinného závodu. „Rodinný závod je charakterizován jako speciální typ obchodního závodu, kde spolu pracují manželé, jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby sešvagřené až do druhého stupně. Může se ale jednat i o osoby, které trvale pracují pro rodinu, tedy ti, kdo se pravidelně starají o chod společné domácnosti. Účelem tohoto institutu je poskytnout členům rodiny určitou ochranu,“ doplnil Jiří Hartmann. Změny nastanou také u rozvodů, kdy budou moci manželé podat společný návrh na rozvod manželství.

Související obsah

Dědit mohou i prarodiče
 

Nově bude možné v poslední vůli stanovit dědice svých dědiců majetku. Zároveň se rozšíří okruh dědiců. Dědit budou moci i prarodiče zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci. Od ledna může každý občan sepsat dědickou smlouvu a upravit podmínky své závěti. Například odkáže majetek synovi jen v případě, že vystuduje vysokou školu.

„Zároveň dochází ke vzniku takzvaného svěřeneckého fondu, kdy rodiče budou moci převést část majetku do tohoto fondu, o který se bude starat správce. Děti budou moci majetek převzít po dovršení 18 let,“ dodal Jiří Hartmann.

Doposud jsme uveřejnili tyto díly:

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Tabulkových 240 tisíc za smrt končí!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Co se od ledna stane, pokud někomu rozbijete jeho věc

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Když vás pokouše pes. Co bude jinak ve vymáhání bolestného?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak je to s odpovědností za škodu, kterou vám způsobí živnostník?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Prodlužují se lhůty při reklamaci zboží

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Pozor na dluhy u dědictví. Pohlídejte si obrazy

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Závěť se bude moci uzavírat i ústně

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Vydědit děti bude jednoduché, majetek můžete dát kamarádovi

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak se změní od ledna výplata nemocenské?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Šmejdům můžete vypovědět smlouvu do 14 dnů!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Pojišťovny mění smlouvy! Co vše nás čeká?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Finanční poradci vám zaplatí za špatnou radu!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Co se změní, když najednou nájemník bytu zemře

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Nájemníci budou od ledna chráněni před majiteli domů

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Předkupní právo na domy se ruší

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Při prodeji domu nebo bytu budete za závady ručit 5 let!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Co se změní ve vztahu majitel bytu a nájemce? Je toho hodně!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Výměnek seniory uchrání před tím, aby je potomci vyhodili

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Stavba bude nově součástí pozemku

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Matkou dítěte je jen žena, která ho porodila

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak se změní od ledna výplata nemocenské?

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

Důležité Události

Píše se na Deník.cz