Domácí

Letní tábory se rychle blíží. Ministerstvo zveřejnilo, jaká budou platit pravidla

Letní tábory se rychle blíží. Ministerstvo zveřejnilo, jaká budou platit pravidla
Zdroj: TV Nova

Léto se rychle blíží a s ním také letní tábory. Ministerstvo zdravotnictví nyní zveřejnilo, jak to bude s bezpečnostními opatřeními. Zvláštní důraz se klade například na testy před začátkem tábora a dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, celá řada dalších opatření se pak odvíjí od typu tábora i množství dětí, které se ho účastní.

Negativní test, potvrzení o bezinfekčnosti a lékařský posudek

Ještě než bude dítě vůbec moci vyrazit na letní tábor, je potřeba zařídit řadu dokumentů. Vzhledem k současné epidemiologické situaci musí mít děti i dospělí, kteří jedou na tábor, negativní test na onemocnění covid-19.

Rodiče musí také vystavit potvrzení o bezinfekčnosti, ministerstvo doporučuje vyžadovat ho i od dalších účastníků tábora, jako jsou vedoucí, instruktoři, personál kuchyně a další. V prohlášení se doporučuje uvést, že dítě nejeví známky akutního onemocnění, vzhledem k epidemiologické situaci se výčet rozšiřuje o příznaky covidu-19. Dále je vhodné uvést, že se dítě nesetkalo v posledních 14 dnech s osobou nemocnou covidem-19. Doporučuje se také uvést, zda dítě nepobývalo v posledních 14 dnech před odjezdem v zahraničí, případně uvést, kde to bylo. Písemné prohlášení nesmí být starší než jeden den.

Zdravotní způsobilost ověřuje lékař, vzor lékařského posudku upravuje vyhláška o zotavovacích akcích, platnost posudku je dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Související obsah

Zotavovací akce, příměstské tábory, putovní tábory

Zotavovací akce pro děti a další podobné akce upravuje zákon o ochranně veřejného zdraví a další související zákony. Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, protože se nejedná o pobytovou akci, ale o akci s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva.

Letním táborem, tedy zotavovací akcí pro děti, se myslí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než pět dnů. V případě dalších akcí, kde je například méně dětí, ministerstvo doporučuje postupovat v souladu se zákonem.

Putovní tábory jsou typem zotavovací akce a vztahují se na ně stejná pravidla jako na klasické zotavovací akce.

Související obsah

Zajištění ochrany zdraví dětí na táboře

Zvláštní důraz se podle ministerstva klade na provedení vstupního filtru u dětí, nad rámec zákona i u ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled v průběhu akce. Důležité je vedení zdravotnické dokumentace.

Velký důraz se klade na dodržování pravidel osobní hygieny v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními - mytí rukou, použití dezinfekce a také ochrany úst a nosu v návaznosti na vykonávanou činnost (například zdravotníka při ošetřování nemocného, ve stravovacích provozech při finální úpravě jídla a jeho výdeji).

Co se dětí týče, ty budou v případě platnosti povinnosti nošení ochrany úst a nosu na veřejnosti muset nosit respirátory či roušky pouze při pohybu mimo areál tábora a volné přírody. Tam, kde nebudou mít děti roušky, nesmí probíhat žádná další akce.

Důležitá je provozní hygiena všech prostor tábora, zvláštní zřetel se klade na hygienická zařízení a jejich vybavení (toaletním papírem, tekoucí pitnou event. teplou vodou, mýdlem v dávkovači, dle možností jednorázovými ručníky, nebo každé dítě musí používat vlastní ručník, dezinfekcí s virucidním účinkem na obalované viry).

Konkrétní hygienické požadavky se pak odvíjí od typu akce. Důležitý je například pravidelný denní úklid s použitím dezinfekčních přípravků, WC a umývárny by se měly uklízet 2x denně, jídelna před každým jídlem. Kvůli současné epidemiologické situaci se úklidu nesmí účastnit děti, ty mají na starost pouze ubytovací prostory.

U malých, především stanových táborů, kde jsou tyto činnosti součástí denního režimu, lze pod dohledem vedoucích a za podmínek zvýšené hygieny, umožnit dětem mytí nádobí a úklid tábora. Vždy se však děti vylučují z úklidu hygienických zařízení, ošetřovny, izolace, výrobní části stravovacího úseku, prováděné dezinfekce.

Základním hygienickým opatřením je zajištění správného a pravidelného mytí rukou v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud nelze takové podmínky zajistit, je nutné doplnit mytí rukou o dezinfekci.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem k dezinfekci rukou se doporučuje umístit do prostor hygienického zařízení, do jídelny, kuchyně, ošetřovny a izolace, prostor určených ke shromažďování, na místo určené k zajištění pitného režimu a na místo určené k manipulaci s pitnou vodou při dovozu nebo donášce pitné vody.

Speciální podmínky pak panují také v oblasti přípravy jídla. Té by se děti pokud možno účastnit neměly. Pokud to ale nejde udělat jinak, lze připustit účast dětí při přípravě stravy v souladu s vyhláškou o zotavovacích akcích.  Zdravotní stav dětí, které se účastní na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem a děti musí důsledně dodržovat vysoký standard osobní hygieny, tj. především účinné mytí rukou a dezinfekci.

Je nutné zajistit oddělené mytí nádobí od infekčně nemocných účastníků a jeho případnou dezinfekci. Samozřejmostí je oddělené mytí provozního nádobí od nádobí stolního používaného strávníky ke konzumaci.

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření.

Děti by měly být poučeny o platných epidemiologických opatřeních.

Související obsah

Režimová opatření

Podle velikosti akce je vhodné děti rozdělit do skupin, u kterých se omezí vzájemný kontakt, například by se tak měly omezit celotáborové hromadné akce. Obdobně by měl pořadatel zajistit oddělený skupinový výdej stravy. Doporučuje se omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody.

Dále se doporučuje omezit dopravu účastníků veřejnými hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst, návštěvy za účelem reklamních akcí a podobně. Omezit by se měly i návštěvy rodičů na táboře.

Související obsah

Co se bude dít, když se objeví mezi dětmi covid-19

Jakmile budou mít vedoucí podezření na covid-19, oznámí celou událost na hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu. V případě, že se covid-19 potvrdí, pak také rozhoduje hygienická stanice. Pořádající osobě a účastníkům akce budou zpravidla uložena příslušná protiepidemická opatření.

Rodiče nebo zákonní zástupci by měli být připraveni vyzvednout dítě z tábora. Také by měli hlásit hygieně, když se u dítěte projeví nemoc 14 dní po návratu z tábora. Důvodem je to, že personál tábora, který mohl být nakažen, někdy zůstává na akci celé prázdniny.

V případě, že nemoc propukne přímo na táboře, musí se všichni nemocní nebo podezřelí z nákazy izolovat od zdravých lidí. Zvlášť je třeba izolovat úzké kontakty, například spolubydlící ubytované v bezprostřední blízkosti s nemocnou osobou.

Speciální prostor pro izolaci musí být připraven k využíti kdykoliv. K izolaci musí být předem vyčleněno WC s možností bezprostředního mytí rukou v tekoucí pitné vodě, podle možností teplé, a následnou dezinfekcí rukou za užití přípravku s virucidním účinkem na obalované viry.

Související obsah

Bezodkladně musí být proveden úklid prostor, kde byl nemocný. Pro všechny infekčně nemocné nebo z nákazy podezřelé bude vyčleněno hygienické zařízení a jídelní nádobí. 

Pokud nejsou hygienická zařízení pro jednotlivé skupiny účastníků oddělena, musí být minimálně WC a výtokové kohouty pro osobní hygienu vyčleněny a označeny zvlášť pro izolaci, osoby pečující o nemocné, osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a pro ostatní účastníky akce.

Pozornost se musí věnovat i ručníkům. Pro osoby vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a pro potřeby izolace a ošetřovny musí být vždy užity ručníky jednorázové.

V případě ošetřování nemocných dětí či dalších osob musí zdravotník na táboře s ohledem na ochranu svého zdraví a na zamezení dalšímu šíření nákazy používat ochranné pomůcky a osobní ochranné pomůcky, mít zajištěny podmínky pro bezpečné mytí a dezinfekci rukou. Velkou pozornost je nutné věnovat bezpečné manipulaci s prádlem nemocného a celkově podmínkám jeho ošetřování.

Jedná se o výběr z pravidel, která budou na letních táborech platit, celý seznam pravidel pro zotavovací akce najdete na portálu ministerstva zdravotnictví.

O letní příměstské tábory byl velký zájem už v březnu, více v reportáži TV Nova:

TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Co byste neměli přehlédnout

TOP 10 ČLÁNKY A VIDEA

Důležité Události

Píše se na Deník.cz