Soutěž

ZNÁME VÝHERCE VSTUPENEK na automobilovou slavnost LEGENDY

ZNÁME VÝHERCE VSTUPENEK na automobilovou slavnost LEGENDY

Vyhrajte 2 jednodenní vstupenky na LEGENDY 2019!

Stačí když odpovíte na soutěžní otázku a svoji odpověď pošlete nejpozději do 14.5. 2019 do 20 hodin na [email protected]

Do předmětu nezapomeňte napsat heslo "Legendy" a v textu zprávy kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do soutěže zařazeny!

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Kde se koná výstava LEGENDY?


a. Výstaviště Praha
b. Výstaviště Brno

VÝHERCI SOUTĚŽE JSOU: 

ROSÁK Jakub - Teplice

Ivana Kučerová - Praha 5

Ivana Strnadová - Děčín 2

-----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o vstupenky na automobilovou slavnost Legendy


-----------------------------------------------------------------------------------
1. Vyhlašovatelem soutěže o vstupenky na automobilovou slavnost Legendy (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost CUBE production s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 9. 5. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu [email protected] nejpozději do 14. 5. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „SOUTĚŽ LEGENDY“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou po skončení Soutěže vylosováni tři (3) výherci, z nichž každý získá dvě (2) jednodenní elektronické vstupenky na automobilovou slavnost Legendy, která se koná v termínu 17. – 19. 5. 2019.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno a příjmení budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Cena bude výhercům zaslána na emailovou adresu, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. TV Nova však v žádném případě neodpovídá za případné přesunutí či zrušení termínu konání slavnosti.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: https://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.

Komerční článek
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Důležité Události