Autoservis

V autoservisu si nemusíte nechat líbit všechno. Jak reklamovat opravu nebo její cenu?

Ilustrační foto
Ilustrační foto. | Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

Vyrazíte autem na výlet či do práce, ale při odjezdu vás výstražná kontrolka na palubní desce nasměruje do nejbližšího autoservisu. Jak postupovat v případě, že servis sice vadu zdánlivě odstranil, ale po pár ujetých kilometrech se projeví znovu? A co když vám podnikatel bude chtít navýšit předem dohodnutou cenu? Ve kterých případech je tento postup možný? Podívejte se na doporučení expertů spotřebitelské organizace dTest.

Při mimozáruční opravě auta v servisu dochází mezi majitelem a autoservisem k uzavření tzv. smlouvy o díle. U provedené opravy však není zákonem dána záruční doba, jako je tomu u smlouvy kupní. Na co si tedy dát v servisu pozor?

Uplatnit práva z vadného plnění lze pouze ohledně vad, které jsou na díle v okamžiku převzetí, ale tato vada se může projevit i později. To znamená, že na špatně provedenou opravu můžete přijít až ve chvíli, kdy budete ze servisu dávno pryč. A nebo dokonce po několika měsících.

"Pokud servis vytýkanou vadu řádně neodstraní, jde o vadu díla, a opravu je tedy možné reklamovat," říká ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Při předání auta nezapomeňte na smlouvu

Podle zákona má dílo vadu, pokud neodpovídá smlouvě. Proto je dobré už při předání auta k opravě co nejpřesněji vymezit, jakou vadu má servis odstranit, a to ideálně v písemné formě. Je sice možné smlouvu se servisem uzavřít pouze ústně, nicméně v případě sporu lze jen velmi těžko prokázat, co konkrétně bylo mezi stranami ujednáno.

Jestliže přijdete na to, že oprava byla provedena špatně, vada by měla být servisu oznámena bez zbytečného odkladu. Lhůta je ale poměrně dlouhá – nejpozději do dvou let od předání opraveného vozidla.

Související obsah

​Pravidla jsou obdobná jako při reklamaci u kupní smlouvy. "Nejčastěji tedy bude připadat v úvahu oprava vadně provedeného díla, případně výměna vadné součástky či přiměřená sleva. V některých případech je také možné od smlouvy odstoupit," popisuje Eduarda Hekšová.

Pokud servis poskytne za jakost díla záruku, opět se použijí ustanovení týkající se kupní smlouvy.

Servis ručí i za dodané díly

V případě, že servis zajistí nové náhradní díly či jiné doplňky, má ohledně této věci postavení prodávajícího. Na tyto věci se pak uplatní zákonná ustanovení týkající se kupní smlouvy, včetně například zákonné záruky. Na věci použité při opravě tedy máte dvouletou záruku.

Výjimka se může uplatnit v případě, že byly využity použité díly. V takovém případě je možné sjednat zkrácení záruční doby na polovinu zákonné doby, tedy na 12 měsíců.

Na zdražení opravy přistoupit nemusíte

A co dělat v případě, že jste si se servisem sjednali určitou cenu opravy, ale servis požaduje zaplacení ceny vyšší? "Stejně jako u samotné smlouvy lze i u ceny její výši sjednat písemně. Opět je tak možné předejít sporům o to, zda byla dohodnuta částka o několik tisíc korun vyšší, či nižší," doporučuje ředitelka dTestu.

Související obsah

​Cena může být určena několika způsoby. Jedním z nich je určení ceny díla odhadem. V případě, že servis zjistí, že takto určenou cenu bude třeba podstatně překročit, musí vám to oznámit bez zbytečného odkladu a s odůvodněním sdělit novou cenu.

Podstatným překročením ceny je zvýšení o 10 až 20 %. Pokud toto oznámení servis neprovede, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. "Pokud je zvýšení ceny oznámeno, ale nesouhlasíte s ním, můžete od smlouvy odstoupit. Servisu byste však museli zaplatit poměrnou část původní ceny, pokud máte z částečného plnění prospěch," vysvětluje Eduarda Hekšová.

Další možností je sjednání ceny pevné. V takovém případě nemůže servis požadovat změnu ceny ani v případě, že si oprava nakonec vyžádala jiné náklady.

Pozor na nezávazný rozpočet

Stejná situace platí u ceny dané rozpočtem, který je součástí smlouvy. Jediná výjimka platí, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje. V takovém případě může soud rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny.

Související obsah

​Pozor si dejte v případě, že rozpočet je uvedený jako nezávazný nebo není zaručeno, že je úplný. Pak totiž může servis požadovat zvýšení ceny. A to v případě, že se objeví práce nebo díly, které v původním rozpočtu nebyly zahrnuté. V případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti může být cena zvýšena o náklady účelně vynaložené zhotovitelem, které převyšují náklady zahrnuté do rozpočtu.

Servis opět musí oznámit nutnost překročení bez zbytečného odkladu poté, co se ukázala jeho nevyhnutelnost. Pokud k oznámení nedojde, servisu nevzniká nárok na určení zvýšení ceny.

Nesouhlasíte-li se zvýšením ceny, může určit zvýšení ceny na návrh servisu soud.

Související obsah

​Pokud jde o zvýšení rozpočtu o více než 10 %, máte právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy. Jako v předchozím případě by pak měl servis nárok na poměrnou část původní ceny, pokud máte z částečného plnění prospěch.

Co když vám v servisu poškodí jinou část auta?

"Dalším nepříjemným překvapením může být to, že v rámci sjednané opravy dojde k poškození jiné věci než té, která měla být opravena. V takovém případě připadá v úvahu nárok na náhradu škody na převzaté věci," dodává Hekšová.

Související obsah

​Podle zákona každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak. Tímto závazkem je uzavřená smlouva o díle.

Co se týče škody, obecně se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Pokud to není možné, případně požádáte-li o to, hradí se škoda v penězích.

vak, TN.cz
Voyo

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

K tématu Autoservis

Důležité Události